ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมนำสุขโรงพยาบาลมะนัง