แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(มิติด้านการเงิน)

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล)

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(มิติด้านงบการเงิน)

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(มิติด้านบริหารพัสดุ)

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)