ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม