วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน เพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับการจัดบริการสุขภาพภายในเครือข่าย
  3. การจัดการสุขภาพร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย