ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลมะนัง

ราคากลาง จ้างซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นเงินทั้งสิ้น 291,900.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ภาษา