ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ