รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566