ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่อง ราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อบาดาล ที่ โรงพยาบาลมะนัง ตำบาลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล