รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566