แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง

(มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล)