ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงครัว ที่ โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 699,800.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)