ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่องขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566