แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง

(มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง)