ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๙๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๑๐,0๐๐.00 บาท (เก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น