รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566