ประกาศโรงพยาบาลมะนังเรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ เพิ่มเติม

จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( COVID – ๑๙ ) นั้นให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( COVID – ๑๙ ) ก่อนวันสอบในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมง ด้วยการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็นลบ ของสถานที่ตรวจ

ภาษา