ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ งบกองทุนอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ภาษา